معنای تقویت در روانشناسی

اسکینر اساس شرطی شدن عامل را بر پایه تقویت استوار می کند. به عقیده او تقویت کننده هر نوع عامل یا رویدادی است که وقوع مجدد پاسخ را افزایش می دهد. انجام یافتن پاسخ سبب احتمال وقوع تقویت می شود. در شرطی شدن عامل تقویت یا محرک باید بی درنگ پس از پاسخ وقوع یابد. […]

اخبار دنیای تکنولوژی

خبرگذاری اصفحان

Tags: