معرفی دندانپزشکی دکتر منیره السادات تهرانی

معرفی دندانپزشکی دکتر منیره السادات تهرانی
معرفی دندانپزشکی دکتر منیره السادات تهرانی ■ فلوشیپ دندانپزشکی زیبایی از ایتالیا ■ عضو انجمن متخصصین ترمیمی ایران ■ مربی سابق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران ■ عضو آکادمی ایمپلنت آمریکا (I C O I) ویدیو:حامد کریم زاده

معرفی دندانپزشکی دکتر منیره السادات تهرانی

معرفی دندانپزشکی دکتر منیره السادات تهرانی ■ فلوشیپ دندانپزشکی زیبایی از ایتالیا ■ عضو انجمن متخصصین ترمیمی ایران ■ مربی سابق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران ■ عضو آکادمی ایمپلنت آمریکا (I C O I) ویدیو:حامد کریم زاده
معرفی دندانپزشکی دکتر منیره السادات تهرانی

Tags: