مصرف این نوع سبزیجات را کاهش دهید

مصرف این نوع سبزیجات را کاهش دهید
متخصصان تغذیه تاکید بر مصرف زیاد سبزیجات دارند. اما با این حال مصرف برخی از سبزیجات به علت تاثیرشان مثل افزایش وزن، ایجاد نفخ یا التهاب بهتر است که در مصرف آن ها توجه بیشتری شود. در این مقاله از دکتر سلام به سبزیجاتی که باید از آن ها کمتر مصرف کنید پرداخته ایم. پیشنهاد […]

مصرف این نوع سبزیجات را کاهش دهید

متخصصان تغذیه تاکید بر مصرف زیاد سبزیجات دارند. اما با این حال مصرف برخی از سبزیجات به علت تاثیرشان مثل افزایش وزن، ایجاد نفخ یا التهاب بهتر است که در مصرف آن ها توجه بیشتری شود. در این مقاله از دکتر سلام به سبزیجاتی که باید از آن ها کمتر مصرف کنید پرداخته ایم. پیشنهاد […]
مصرف این نوع سبزیجات را کاهش دهید

Tags: