مشکلات رفتاری با بلوغ زودرس

مشکلات رفتاری با بلوغ زودرس
بلوغ جنسی زودرس در دختران می تواند پیامدهای مضر روانی برای آن ها دربرداشته باشد و موجب بروز اختلالات روانشناختی در این سنین خواهد شد. تیم تحقیقاتی دانشگاه کرنل آمریکا، در این رابطه پژوهش های گسترده ای انجام داده است و به نتایج مهمی دست یافته است که درادامه خواهید خواند. به گفته محققان، دختری […]

مشکلات رفتاری با بلوغ زودرس

بلوغ جنسی زودرس در دختران می تواند پیامدهای مضر روانی برای آن ها دربرداشته باشد و موجب بروز اختلالات روانشناختی در این سنین خواهد شد. تیم تحقیقاتی دانشگاه کرنل آمریکا، در این رابطه پژوهش های گسترده ای انجام داده است و به نتایج مهمی دست یافته است که درادامه خواهید خواند. به گفته محققان، دختری […]
مشکلات رفتاری با بلوغ زودرس

Tags: