مزایای نگهداری از خون بند ناف نوزاد

مزایای نگهداری از خون بند ناف نوزاد
خون بندناف نوزاد برای مصارف درمانی و پزشکی نوزاد در آینده بسیار حائز اهمیت است. خون بندناف در بانک خون ذخیره و نگهداری می شود. محققان معتقدند با استفاده از خون بند ناف می توانند انواع عارضه های ژنتیکی و کلیوی و قلبی را درمان کنند. درادامه دیگر فواید درمانی خون بندناف نوزاد را خواهید خواند. […]

مزایای نگهداری از خون بند ناف نوزاد

خون بندناف نوزاد برای مصارف درمانی و پزشکی نوزاد در آینده بسیار حائز اهمیت است. خون بندناف در بانک خون ذخیره و نگهداری می شود. محققان معتقدند با استفاده از خون بند ناف می توانند انواع عارضه های ژنتیکی و کلیوی و قلبی را درمان کنند. درادامه دیگر فواید درمانی خون بندناف نوزاد را خواهید خواند. […]
مزایای نگهداری از خون بند ناف نوزاد

Tags: