مرگ های سرطانی تا 40 درصد قابل پیشگیری هستند

مرگ های سرطانی تا 40 درصد قابل پیشگیری هستند
در تازه ترین پژوهش های که در خصوص مرگ های مرتبط با سرطان توسط محققان استرالیایی صورت گرفته است، به این موضوع پی برده اند که با تغییر در سبک زندگی می توان تا 40 درصد از مرگ های مرتبط با سرطان جلوگیری کرد. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص پیشگیری از […]

مرگ های سرطانی تا 40 درصد قابل پیشگیری هستند

در تازه ترین پژوهش های که در خصوص مرگ های مرتبط با سرطان توسط محققان استرالیایی صورت گرفته است، به این موضوع پی برده اند که با تغییر در سبک زندگی می توان تا 40 درصد از مرگ های مرتبط با سرطان جلوگیری کرد. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص پیشگیری از […]
مرگ های سرطانی تا 40 درصد قابل پیشگیری هستند

Tags: