مراقبت های زنان باردار در زمان زمین لرزه

مراقبت های زنان باردار در زمان زمین لرزه
  خانم های بارداری که در مناطق زلزله خیز زندگی میکنند باید برای وقوع این شرایط همیشه آماده باشند. برخی لوازم ضروری برای یک مادر باردار وجود دارد که به محض احساس وقوع زمین لرزه باید به همراه داشته باشد و به محلی امن ببرد. واقعیت این است که زمین لرزه یک رخداد طبیعی است […]

مراقبت های زنان باردار در زمان زمین لرزه

  خانم های بارداری که در مناطق زلزله خیز زندگی میکنند باید برای وقوع این شرایط همیشه آماده باشند. برخی لوازم ضروری برای یک مادر باردار وجود دارد که به محض احساس وقوع زمین لرزه باید به همراه داشته باشد و به محلی امن ببرد. واقعیت این است که زمین لرزه یک رخداد طبیعی است […]
مراقبت های زنان باردار در زمان زمین لرزه

Tags: