محیط پیش از تولد و رشد شخصیت

پس از آنکه نطفه موجود زنده بسته شد رحم مادر نخستین محیط موثر در رشد شخصیت جنین به شمار می آید. سپس تغذبه بهداشت تن و روان مادر اثر فراوانی دارند. تغذیه و محیط زیست نامناسب، ناراحتیهای بدنی و روانی، رادیوگرافی از مغز و شکم مادر، ضربه و صدمه به جنین، مصرف داروهای شیمیایی، آنتی […]

cars

سپهر نیوز

Tags: