قیمت دارو در داروخانه ها دیگر تغییر نمیکند.

قیمت دارو در داروخانه ها دیگر تغییر نمیکند.
داروخانه ها موظف شده اند دارو را فقط به قیمت نوشته شده روی جلد بفروشند حتی اگر وسط سال قیمت دارو تغییر کند دارو بازهم به قیمت روی جلد باید بفروش برسد. و همه ی دارو ها به دلیل داشتن بسته بندی نمیتوانند تغییر قیمت داشته باشند.جزییات این موضوع را در ادامه بخوانید. علی حاجی […]

قیمت دارو در داروخانه ها دیگر تغییر نمیکند.

داروخانه ها موظف شده اند دارو را فقط به قیمت نوشته شده روی جلد بفروشند حتی اگر وسط سال قیمت دارو تغییر کند دارو بازهم به قیمت روی جلد باید بفروش برسد. و همه ی دارو ها به دلیل داشتن بسته بندی نمیتوانند تغییر قیمت داشته باشند.جزییات این موضوع را در ادامه بخوانید. علی حاجی […]
قیمت دارو در داروخانه ها دیگر تغییر نمیکند.

دانلود تلگرام

Tags: