قبل از خواب چه بخوریم و چه نخوریم!

قبل از خواب چه بخوریم و چه نخوریم!
  آیا شما اواخر شب غذا می خورید یا سراغ یخچال می روید؟ آیا تمام اعضای خانواده به شما می پیوندند؟ در حالی که ممکن است آخر شب یک کاسه بستنی بخورید ذرت درست کنید، بدنتان چندین ساعت زمان نیاز دارد که آن را هضم کند و این کار باعث اختلال در خوابتان می شود. […]

قبل از خواب چه بخوریم و چه نخوریم!

  آیا شما اواخر شب غذا می خورید یا سراغ یخچال می روید؟ آیا تمام اعضای خانواده به شما می پیوندند؟ در حالی که ممکن است آخر شب یک کاسه بستنی بخورید ذرت درست کنید، بدنتان چندین ساعت زمان نیاز دارد که آن را هضم کند و این کار باعث اختلال در خوابتان می شود. […]
قبل از خواب چه بخوریم و چه نخوریم!

Tags: