فوبیاهای رایج | آگورافوبیا، سوشیال فوبیا، کلاستروفوبیا

فوبیاهای رایج | آگورافوبیا، سوشیال فوبیا، کلاستروفوبیا
ترس در مقابل فوبیا ترس شما را در برابر خطر محافظت می کند ؛ فوبیاها کمی با خطر سر و کار دارند. بیش از 19 میلیون آمریکایی فوبیا دارند – یک ترس شدید و غیر منطقی که در هنگام رویارویی با موقعیتی خاص، فعالیت یا موضوعی معین رخ می دهد. با داشتن فوبیا، شما ممکن […]

فوبیاهای رایج | آگورافوبیا، سوشیال فوبیا، کلاستروفوبیا

ترس در مقابل فوبیا ترس شما را در برابر خطر محافظت می کند ؛ فوبیاها کمی با خطر سر و کار دارند. بیش از 19 میلیون آمریکایی فوبیا دارند – یک ترس شدید و غیر منطقی که در هنگام رویارویی با موقعیتی خاص، فعالیت یا موضوعی معین رخ می دهد. با داشتن فوبیا، شما ممکن […]
فوبیاهای رایج | آگورافوبیا، سوشیال فوبیا، کلاستروفوبیا

Tags: