فشار خون ریوی چیست؟ (قسمت دوم)

فشار خون ریوی چیست؟ (قسمت دوم)
  فشار غیر طبیعی در گردش خون ریه به عنوان فشار خون ریوی نامیده می شود. این وضعیت بر روی شریانهای ریه ها و سمت راست قلب تاثیر می گذارد. علل پر فشاری خون ریوی پرفشاری خون ریوی ناشی از تغییرات در سلولهایی است که رگهای ریوی را تشکیل می دهند. این تغییرات باعث می […]

فشار خون ریوی چیست؟ (قسمت دوم)

  فشار غیر طبیعی در گردش خون ریه به عنوان فشار خون ریوی نامیده می شود. این وضعیت بر روی شریانهای ریه ها و سمت راست قلب تاثیر می گذارد. علل پر فشاری خون ریوی پرفشاری خون ریوی ناشی از تغییرات در سلولهایی است که رگهای ریوی را تشکیل می دهند. این تغییرات باعث می […]
فشار خون ریوی چیست؟ (قسمت دوم)

Tags: