فشار خون بالا چیست؟ (قسمت اول)

فشار خون بالا چیست؟ (قسمت اول)
فشار خون بالا یک بیماری بسیار رایج در افراد مسن است. فشار خونی است که توسط خون به دیواره های شریان فشار وارد می شود. خواندن فشارخون در دو عدد با یک خط جداگانه نوشته شده است. شماره بالا نشان دهنده ی فشار خون سیستولیک است و شماره ی پایین نشان دهنده ی فشار دیاستولیک […]

فشار خون بالا چیست؟ (قسمت اول)

فشار خون بالا یک بیماری بسیار رایج در افراد مسن است. فشار خونی است که توسط خون به دیواره های شریان فشار وارد می شود. خواندن فشارخون در دو عدد با یک خط جداگانه نوشته شده است. شماره بالا نشان دهنده ی فشار خون سیستولیک است و شماره ی پایین نشان دهنده ی فشار دیاستولیک […]
فشار خون بالا چیست؟ (قسمت اول)

Tags: