غذاهایی برای یک زندگی طولانی و سالم

غذاهایی برای یک زندگی طولانی و سالم
رادیکال های آزاد مولکول هایی هستند که می توانند به سلول های سالم آسیب برسانند. آنها می توانند احتمال بیشتری برای بیماری های خاصی مثل سرطان ایجاد کنند و روند پیری را به سرعت افزایش دهند. غذاهای غنی از آنتی اکسیدان می توانند به مبارزه با این مولکول ها کمک کنند. سبزیجات و میوه های […]

غذاهایی برای یک زندگی طولانی و سالم

رادیکال های آزاد مولکول هایی هستند که می توانند به سلول های سالم آسیب برسانند. آنها می توانند احتمال بیشتری برای بیماری های خاصی مثل سرطان ایجاد کنند و روند پیری را به سرعت افزایش دهند. غذاهای غنی از آنتی اکسیدان می توانند به مبارزه با این مولکول ها کمک کنند. سبزیجات و میوه های […]
غذاهایی برای یک زندگی طولانی و سالم

Tags: