عوامل تاثیرگذار در بروز بیماری صرع

عوامل تاثیرگذار در بروز بیماری صرع
بیماری صرع از خطرناکترین بیماری های عصبی است که با نشانه های مختلفی در مبتلایان ظاهر می شود. برخی عوامل در ایجاد این بیماری تاثیرگذار هستند. از جمله می توانیم به آسیب دیدگی سر، سابقه خانوادگی، مسمومیت، اختلالات متابولیکی و اختلالات انحطاطی اشاره کنیم. آسیب دیدگی های جدی سر مانند آنهایی که به جمجمه آسیب […]

عوامل تاثیرگذار در بروز بیماری صرع

بیماری صرع از خطرناکترین بیماری های عصبی است که با نشانه های مختلفی در مبتلایان ظاهر می شود. برخی عوامل در ایجاد این بیماری تاثیرگذار هستند. از جمله می توانیم به آسیب دیدگی سر، سابقه خانوادگی، مسمومیت، اختلالات متابولیکی و اختلالات انحطاطی اشاره کنیم. آسیب دیدگی های جدی سر مانند آنهایی که به جمجمه آسیب […]
عوامل تاثیرگذار در بروز بیماری صرع

Tags: