عوارض استفاده از سفره های یکبار مصرف در خانواده

عوارض استفاده از سفره های یکبار مصرف در خانواده
  امروزه در اکثر خانواده ها سفره های یکبار مصرف پلاستیکی جایگزین سفره های نخی و پارچه ای قدیمی شده اند. عمده ترین دلیل استفاده از این سفره ها، ارزان قیمت بودن آن ها، راحت طلبی کدبانوها در منازل است. اما آیا این سفره ها بهداشتی هستند؟ حال آنکه کارشناسان بهداشت و محیط زیست معتقدند، این […]

عوارض استفاده از سفره های یکبار مصرف در خانواده

  امروزه در اکثر خانواده ها سفره های یکبار مصرف پلاستیکی جایگزین سفره های نخی و پارچه ای قدیمی شده اند. عمده ترین دلیل استفاده از این سفره ها، ارزان قیمت بودن آن ها، راحت طلبی کدبانوها در منازل است. اما آیا این سفره ها بهداشتی هستند؟ حال آنکه کارشناسان بهداشت و محیط زیست معتقدند، این […]
عوارض استفاده از سفره های یکبار مصرف در خانواده

Tags: