علت هایی که نمی توانید شب ها خوب بخوابید(قسمت دوم)

علت هایی که نمی توانید شب ها خوب بخوابید(قسمت دوم)
یکی از مشکلات مرسوم بعضی از افراد بزرگسال عدم داشتن خوابی آسوده است که ممکن است با یکی از موارد زیر ارتباط داشته باشد و بتوانید با برطرف کردن آن خواب آسوده تری داشته باشید. 1. وضعیت تیروئید پر کاری یا کم کاری غده ی تیروئید می تواند بر ناهماهنگی هورمونی که به خواب رفتن […]

علت هایی که نمی توانید شب ها خوب بخوابید(قسمت دوم)

یکی از مشکلات مرسوم بعضی از افراد بزرگسال عدم داشتن خوابی آسوده است که ممکن است با یکی از موارد زیر ارتباط داشته باشد و بتوانید با برطرف کردن آن خواب آسوده تری داشته باشید. 1. وضعیت تیروئید پر کاری یا کم کاری غده ی تیروئید می تواند بر ناهماهنگی هورمونی که به خواب رفتن […]
علت هایی که نمی توانید شب ها خوب بخوابید(قسمت دوم)

Tags: