علت هایی که نمی توانید شب ها خوب بخوابید(قسمت اول)

علت هایی که نمی توانید شب ها خوب بخوابید(قسمت اول)
اگر شما از جمله افراد بزرگسالی هستید که بطور متوسط کمتر از 7 ساعت در شب می خوابید(حداقل توصیه شده توسط آکادمی های پزشکی)، احتمالا بطرز شگفت آوری مشکلات جسمی یا روان شناختی در این کاهش خواب دخیل هستند که بهتر است دلایل مربوط به آن را پیدا کنید تا راحت تر با آن کنار […]

علت هایی که نمی توانید شب ها خوب بخوابید(قسمت اول)

اگر شما از جمله افراد بزرگسالی هستید که بطور متوسط کمتر از 7 ساعت در شب می خوابید(حداقل توصیه شده توسط آکادمی های پزشکی)، احتمالا بطرز شگفت آوری مشکلات جسمی یا روان شناختی در این کاهش خواب دخیل هستند که بهتر است دلایل مربوط به آن را پیدا کنید تا راحت تر با آن کنار […]
علت هایی که نمی توانید شب ها خوب بخوابید(قسمت اول)

Tags: