علت از دست دادن حافظه چیست؟ (2)

علت از دست دادن حافظه چیست؟ (2)
4- شرایط فیزیکی و پزشکی – خستگی و محرومیت از خواب مزایای داشتن یک خواب خوب شبانه بسیار زیاد است: افزایش وزن کمتر، انرژی بیشتر و توانایی تفکر واضح تر. ثابت شده است که خسته بودن به دلیل نداشتن خواب خوب شبانه، و به طور مداوم داشتن خواب کوتاه مدت،هر دو بر حافظه و یادگیری […]

علت از دست دادن حافظه چیست؟ (2)

4- شرایط فیزیکی و پزشکی – خستگی و محرومیت از خواب مزایای داشتن یک خواب خوب شبانه بسیار زیاد است: افزایش وزن کمتر، انرژی بیشتر و توانایی تفکر واضح تر. ثابت شده است که خسته بودن به دلیل نداشتن خواب خوب شبانه، و به طور مداوم داشتن خواب کوتاه مدت،هر دو بر حافظه و یادگیری […]
علت از دست دادن حافظه چیست؟ (2)

Tags: