عامل گسترش تومورهای سرطانی سینه

عامل گسترش تومورهای سرطانی سینه
سرطان سینه یکی از بیماری های رایج در میان زنان میانسال و کهنسال است.پژوهشگران در یک بررسی جدید که با موضوع دلیل شکل گیری سرطان سینه صورت گرفت، دریافتند که رگ های خون رسان عامل انتقال سلول های سرطانی می باشد.   به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، تا قبل از این یافته […]

عامل گسترش تومورهای سرطانی سینه

سرطان سینه یکی از بیماری های رایج در میان زنان میانسال و کهنسال است.پژوهشگران در یک بررسی جدید که با موضوع دلیل شکل گیری سرطان سینه صورت گرفت، دریافتند که رگ های خون رسان عامل انتقال سلول های سرطانی می باشد.   به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، تا قبل از این یافته […]
عامل گسترش تومورهای سرطانی سینه

Tags: