شغل افراد چه تاثیری در بروز بیماری های گوارشی دارد؟

شغل افراد چه تاثیری در بروز بیماری های گوارشی دارد؟
شغل افراد و فعالیت های که دارند نقش زیادی در هضم غذا و خروج مواد زائد دارد. افرادی که به صورت نشسته و پشت میز کارهای خود را انجام می دهند، دارای معده بزرگتر و روده های تنگ تری از حالت طبیعی می باشند. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیر شغل افراد در […]

شغل افراد چه تاثیری در بروز بیماری های گوارشی دارد؟

شغل افراد و فعالیت های که دارند نقش زیادی در هضم غذا و خروج مواد زائد دارد. افرادی که به صورت نشسته و پشت میز کارهای خود را انجام می دهند، دارای معده بزرگتر و روده های تنگ تری از حالت طبیعی می باشند. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیر شغل افراد در […]
شغل افراد چه تاثیری در بروز بیماری های گوارشی دارد؟

Tags: