سندرم کاپگراس یا دغل باز علل ، درمان و مراقبت از فرد

سندرم کاپگراس یا دغل باز علل ، درمان و مراقبت از فرد
سندرم کاپگراس چیست ؟ سندرم کاپگراس یک وضعیت روانی است . این بیماری را به عنوان سندرم ” دغل باز ” یا “ توهم کاپگراس ” نیز می شناسند . افرادی که این سندروم را تجربه می کنند ، اعتقادی غیر منطقی دارند که کسی را که آنها می شناسند توسط یک دغل باز یا […]

سندرم کاپگراس یا دغل باز علل ، درمان و مراقبت از فرد

سندرم کاپگراس چیست ؟ سندرم کاپگراس یک وضعیت روانی است . این بیماری را به عنوان سندرم ” دغل باز ” یا “ توهم کاپگراس ” نیز می شناسند . افرادی که این سندروم را تجربه می کنند ، اعتقادی غیر منطقی دارند که کسی را که آنها می شناسند توسط یک دغل باز یا […]
سندرم کاپگراس یا دغل باز علل ، درمان و مراقبت از فرد

Tags: