سندرم کارسینوئید: علائم و درمان بحران کارسینوئید

سندرم کارسینوئید: علائم و درمان بحران کارسینوئید
کارسینوئید ها تومورهایی هستند که به آهستگی رشد می کنند. محل رشد آنها بیشتر مواقع ، دستگاه گوارش می باشد و اغلب در روده کوچک، آپاندیس و مقعد یافت می شوند. تومورهای کارسنوئیدی روده همچنین می توانند به کبد، سپس ریه ها، استخوان ها، پوست و سایر اندام ها گسترش پیدا کنند. تومورهای کارسینوئیدی هورمون […]

سندرم کارسینوئید: علائم و درمان بحران کارسینوئید

کارسینوئید ها تومورهایی هستند که به آهستگی رشد می کنند. محل رشد آنها بیشتر مواقع ، دستگاه گوارش می باشد و اغلب در روده کوچک، آپاندیس و مقعد یافت می شوند. تومورهای کارسنوئیدی روده همچنین می توانند به کبد، سپس ریه ها، استخوان ها، پوست و سایر اندام ها گسترش پیدا کنند. تومورهای کارسینوئیدی هورمون […]
سندرم کارسینوئید: علائم و درمان بحران کارسینوئید

Tags: