سندرم داون : علائم، علل، تشخیص و درمان در کودکان

سندرم داون : علائم، علل، تشخیص و درمان در کودکان
سندرم داون چیست ؟ سندرم داون مجموعه از ویژگی های فیزیکی و روانی ناشی از یک مشکل ژنتیکی است که قبل از تولد اتفاق می افتد. کودکان مبتلا به سندرم داون چهره های مشابهی دارند ؛ آنها صورتی تخت و گردنی کوتاه دارند و همچنین دارای برخی ناتوانی های ذهنی هستند. این مسئله از فرد […]

سندرم داون : علائم، علل، تشخیص و درمان در کودکان

سندرم داون چیست ؟ سندرم داون مجموعه از ویژگی های فیزیکی و روانی ناشی از یک مشکل ژنتیکی است که قبل از تولد اتفاق می افتد. کودکان مبتلا به سندرم داون چهره های مشابهی دارند ؛ آنها صورتی تخت و گردنی کوتاه دارند و همچنین دارای برخی ناتوانی های ذهنی هستند. این مسئله از فرد […]
سندرم داون : علائم، علل، تشخیص و درمان در کودکان

Tags: