سندرم اسجوگرن Sjogren علائم،خطرات،درمان و خودمراقبتی

سندرم اسجوگرن Sjogren علائم،خطرات،درمان و خودمراقبتی
سندرم اسجوگرن یکی از شایع ترین اختلالات خود ایمنی در ایالات متحده آمریکا می باشد و زندگی حدوداً 7.000.000 نفر را تحت تاثیر خود قرار داده است که از این تعداد فقط 4.000.000 نفر از آنها تشخیص داده شده اند. در حالی که عمدتاً این اختلال خود ایمنی بر روی غدد بزاقی و مجاری اشکی […]

سندرم اسجوگرن Sjogren علائم،خطرات،درمان و خودمراقبتی

سندرم اسجوگرن یکی از شایع ترین اختلالات خود ایمنی در ایالات متحده آمریکا می باشد و زندگی حدوداً 7.000.000 نفر را تحت تاثیر خود قرار داده است که از این تعداد فقط 4.000.000 نفر از آنها تشخیص داده شده اند. در حالی که عمدتاً این اختلال خود ایمنی بر روی غدد بزاقی و مجاری اشکی […]
سندرم اسجوگرن Sjogren علائم،خطرات،درمان و خودمراقبتی

Tags: