سالمندان و خشکی دهان از زبان دکتر بهروزی

سالمندان و خشکی دهان از زبان دکتر بهروزی
  خشکی دهان یکی از مشکل های شایع دوره سالمندی است که دکتر بهروزی توصیه می کند با مصرف کافی مایعات به خصوص آب ساده و کنار گذاشتن سیگار و سایر مواد دخانی می توان آن را کمتر کرد. در مورد خشکی دهان کمی بیشتر با هم صحبت می کنیم. ترشح بزاق برای سلامت دهان […]

سالمندان و خشکی دهان از زبان دکتر بهروزی

  خشکی دهان یکی از مشکل های شایع دوره سالمندی است که دکتر بهروزی توصیه می کند با مصرف کافی مایعات به خصوص آب ساده و کنار گذاشتن سیگار و سایر مواد دخانی می توان آن را کمتر کرد. در مورد خشکی دهان کمی بیشتر با هم صحبت می کنیم. ترشح بزاق برای سلامت دهان […]
سالمندان و خشکی دهان از زبان دکتر بهروزی

Tags: