زیبایی دندان های شما از زبان دکتر سهراب بهروزی

زیبایی دندان های شما از زبان دکتر سهراب بهروزی
دکتر سهراب بهروزی   کلینیک دندانپزشکی پارسا در سال ۱۳۸۷ با کوشش دکتر سهراب بهروزی، جراح دندانپزشک که دوره آموزش دکترای دندانپزشکی خود را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شیراز گذرانده و در سال ۱۳۷۷ به پایان رسانده است، راه اندازی شده است

زیبایی دندان های شما از زبان دکتر سهراب بهروزی

دکتر سهراب بهروزی   کلینیک دندانپزشکی پارسا در سال ۱۳۸۷ با کوشش دکتر سهراب بهروزی، جراح دندانپزشک که دوره آموزش دکترای دندانپزشکی خود را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شیراز گذرانده و در سال ۱۳۷۷ به پایان رسانده است، راه اندازی شده است
زیبایی دندان های شما از زبان دکتر سهراب بهروزی

Tags: