زلزله چه پیامد های روانی در پی دارد؟

زلزله چه پیامد های روانی در پی دارد؟
روانشناسان بر این باور هستند که حوادث زلزله پیامدهای مخرب گسترده ای بر روان زلزله زدگان، مخصوصا کودکان و نوجوانان دارد. به همین علت باید برای مقابله با آن باید برنامه ریزی داشته باشیم. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیر زلزله بر روان زلزله زدگان پرداخته ایم. پیشنهاد می کنیم که این مقاله […]

زلزله چه پیامد های روانی در پی دارد؟

روانشناسان بر این باور هستند که حوادث زلزله پیامدهای مخرب گسترده ای بر روان زلزله زدگان، مخصوصا کودکان و نوجوانان دارد. به همین علت باید برای مقابله با آن باید برنامه ریزی داشته باشیم. در این مقاله از دکتر سلام به تاثیر زلزله بر روان زلزله زدگان پرداخته ایم. پیشنهاد می کنیم که این مقاله […]
زلزله چه پیامد های روانی در پی دارد؟

Tags: