رژیم میوه خواری : رژیم های تمام میوه برای سلامتی مضرند؟

رژیم میوه خواری : رژیم های تمام میوه برای سلامتی مضرند؟
آیا تا به حال درباره رژیم استیو جابز خوانده اید؟ خوب ، به نظر می رسد که بارها تغییر کرده است اما برای مدتی ، او رژیم میوه خواری را دنبال کرده است. در دیگر موارد ، او رژیم غذایی خود را به یک یا دو میوه و یا سبزیجات محدود می کرده است. در […]

رژیم میوه خواری : رژیم های تمام میوه برای سلامتی مضرند؟

آیا تا به حال درباره رژیم استیو جابز خوانده اید؟ خوب ، به نظر می رسد که بارها تغییر کرده است اما برای مدتی ، او رژیم میوه خواری را دنبال کرده است. در دیگر موارد ، او رژیم غذایی خود را به یک یا دو میوه و یا سبزیجات محدود می کرده است. در […]
رژیم میوه خواری : رژیم های تمام میوه برای سلامتی مضرند؟

Tags: