روان درمانی مبتنی بر ایجاد طراوت ذهنی

روان درمانی مبتنی بر ایجاد طراوت ذهنی
امروزه روش جدیدی برای درمان افسردگی به کار می رود که اثر بخشی خود را به ویژه در جلوگیری از بازگشت بیماری به اثبات رسانده است و بر پایه ایجاد طراوت ذهنی کار می کند. درمان شناختی مبتنی بر طراوت ذهنی برای درمان افسردگی بر این دیدگاه استوار است که بیمارانی که دچار تکرار دوران […]

روان درمانی مبتنی بر ایجاد طراوت ذهنی

امروزه روش جدیدی برای درمان افسردگی به کار می رود که اثر بخشی خود را به ویژه در جلوگیری از بازگشت بیماری به اثبات رسانده است و بر پایه ایجاد طراوت ذهنی کار می کند. درمان شناختی مبتنی بر طراوت ذهنی برای درمان افسردگی بر این دیدگاه استوار است که بیمارانی که دچار تکرار دوران […]
روان درمانی مبتنی بر ایجاد طراوت ذهنی

خرید بک لینک

روزنامه قانون

Tags: