ربات‌های دارو رسان برای درمان سرطان

ربات‌های دارو رسان برای درمان سرطان
پژوهشگران روش جدیدی برای درمان بیماری سرطان ابداع کردند،این روش که به بهره گیری از ربات های دارو رسان انجام می شود و نسبت به روش های سنتی بسیار موثر تر است ،سلول های سرطانی به وسیله ربات های دارو رسان از بین می روند. این ربات‌ها دارای پوشش مخصوصی هستند و از ذرات مغناطیسی […]

ربات‌های دارو رسان برای درمان سرطان

پژوهشگران روش جدیدی برای درمان بیماری سرطان ابداع کردند،این روش که به بهره گیری از ربات های دارو رسان انجام می شود و نسبت به روش های سنتی بسیار موثر تر است ،سلول های سرطانی به وسیله ربات های دارو رسان از بین می روند. این ربات‌ها دارای پوشش مخصوصی هستند و از ذرات مغناطیسی […]
ربات‌های دارو رسان برای درمان سرطان

Tags: