راه ‏حل ما برای شما که عینک می‏زنید

راه ‏حل ما برای شما که عینک می‏زنید
از خواب بیدار می شوید و مجبورید دنبال عینک خود بگردید تا بفهمید دور و برتان چه می گذرد، هنگام ورزش کردن در باشگاه مجبورید عینکتان را بردارید و گاهی نگاه‏های سنگین اطرافیان شما را خجالت‏ زده می‏کند، پرداختن به شنا و دیگر ورزش‏های آبی برای شما همانند رویاست، ناگهان هوا بارانی می‏شود و شما […]

راه ‏حل ما برای شما که عینک می‏زنید

از خواب بیدار می شوید و مجبورید دنبال عینک خود بگردید تا بفهمید دور و برتان چه می گذرد، هنگام ورزش کردن در باشگاه مجبورید عینکتان را بردارید و گاهی نگاه‏های سنگین اطرافیان شما را خجالت‏ زده می‏کند، پرداختن به شنا و دیگر ورزش‏های آبی برای شما همانند رویاست، ناگهان هوا بارانی می‏شود و شما […]
راه ‏حل ما برای شما که عینک می‏زنید

Tags: