دکتر میقانی: آندوسكوپی بینی و سینوس جهت درمان سینوزیت

دکتر میقانی: آندوسكوپی بینی و سینوس جهت درمان سینوزیت
از روش آندوسكوپی بینی و سینوس برای درمان عارضه هایی همچون سینوزیت استفاده می شود. این روش درمانی کاملا بی خطر است و در کمترین زمان و  بدون آسیب رساندن به نواحی اطراف بینی می تواند انواع عارضه های تنفسی را از راه بینی برطرف کند. درادامه با کاربردهای درمانی این روش جراحی سرپایی آشنا […]

دکتر میقانی: آندوسكوپی بینی و سینوس جهت درمان سینوزیت

از روش آندوسكوپی بینی و سینوس برای درمان عارضه هایی همچون سینوزیت استفاده می شود. این روش درمانی کاملا بی خطر است و در کمترین زمان و  بدون آسیب رساندن به نواحی اطراف بینی می تواند انواع عارضه های تنفسی را از راه بینی برطرف کند. درادامه با کاربردهای درمانی این روش جراحی سرپایی آشنا […]
دکتر میقانی: آندوسكوپی بینی و سینوس جهت درمان سینوزیت

Tags: