دکتر شهبازی: جراحی لیپوماتیک چگونه انجام می شود و چه مزایایی دارد؟

دکتر شهبازی: جراحی لیپوماتیک چگونه انجام می شود و چه مزایایی دارد؟
به کمک لیپوماتیک چربی های تجمع یافته در نواحی مختلف مانند پهلو و ران ها و شکم و کفل ها را می توان از بین برد. لیپوماتیک، چربی های انباشته شده در قسمت های مختلف بدن از جمله پهلو و ران ها و شکم و کفل ها را از بین می برد. دکتر شهبازی در این باره […]

دکتر شهبازی: جراحی لیپوماتیک چگونه انجام می شود و چه مزایایی دارد؟

به کمک لیپوماتیک چربی های تجمع یافته در نواحی مختلف مانند پهلو و ران ها و شکم و کفل ها را می توان از بین برد. لیپوماتیک، چربی های انباشته شده در قسمت های مختلف بدن از جمله پهلو و ران ها و شکم و کفل ها را از بین می برد. دکتر شهبازی در این باره […]
دکتر شهبازی: جراحی لیپوماتیک چگونه انجام می شود و چه مزایایی دارد؟

Tags: