دکتر شاهین شمس متخصص جراحی فک وصورت

دکتر شاهین شمس متخصص جراحی فک وصورت
  جراحی زیبایی و پلاستيك بينی، افزون بر ايجاد تناسب درخود بينی، ارتباط خوشايندتری را بين بينی وديگر اجزای صورت برقرار مي كند. به همين دليل نبايد بينی را به عنوان عضوي مجزا و مجرد درنظر گرفت. آشنایی با دکتر شاهین شمس: دکتر شاهین شمس پس از دوره 11 ساله (عمومی و تخصص) در امتحان […]

دکتر شاهین شمس متخصص جراحی فک وصورت

  جراحی زیبایی و پلاستيك بينی، افزون بر ايجاد تناسب درخود بينی، ارتباط خوشايندتری را بين بينی وديگر اجزای صورت برقرار مي كند. به همين دليل نبايد بينی را به عنوان عضوي مجزا و مجرد درنظر گرفت. آشنایی با دکتر شاهین شمس: دکتر شاهین شمس پس از دوره 11 ساله (عمومی و تخصص) در امتحان […]
دکتر شاهین شمس متخصص جراحی فک وصورت

Tags: