دکتر سهراب بهروزی

دکتر سهراب بهروزی
کلینیک دندانپزشکی پارسا در سال 1387 با کوشش دکتر سهراب بهروزی، جراح دندانپزشک که دوره آموزش دکترای دندانپزشکی خود را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شیراز گذرانده و در سال 1377 به پایان رسانده است، راه اندازی شده است.  

دکتر سهراب بهروزی

کلینیک دندانپزشکی پارسا در سال 1387 با کوشش دکتر سهراب بهروزی، جراح دندانپزشک که دوره آموزش دکترای دندانپزشکی خود را در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شیراز گذرانده و در سال 1377 به پایان رسانده است، راه اندازی شده است.  
دکتر سهراب بهروزی

Tags: