دانستنی هایی در مورد رژیم غذایی قلیایی

دانستنی هایی در مورد رژیم غذایی قلیایی
آیا از ارزش تغذیه ای مواد خوراکی قلیایی آشنایی دارید؟ این مواد غذایی از ویژگی های درمانی زیادی برای بدن برخوردار هستند باید از اثرات منفی و مثبت مصرف اینگونه خوراکی ها مطلع باشید. دانه ها و مغزهای خوراکی، میوه ها و انواع سبزیجات دراین رژیم غذایی جای داده می شوند. توصیه شده است که 80 درصد […]

دانستنی هایی در مورد رژیم غذایی قلیایی

آیا از ارزش تغذیه ای مواد خوراکی قلیایی آشنایی دارید؟ این مواد غذایی از ویژگی های درمانی زیادی برای بدن برخوردار هستند باید از اثرات منفی و مثبت مصرف اینگونه خوراکی ها مطلع باشید. دانه ها و مغزهای خوراکی، میوه ها و انواع سبزیجات دراین رژیم غذایی جای داده می شوند. توصیه شده است که 80 درصد […]
دانستنی هایی در مورد رژیم غذایی قلیایی

Tags: