خواص میوه و سبزیجات بنفش رنگ دارای آنتوسیانین ها

خواص میوه و سبزیجات بنفش رنگ دارای آنتوسیانین ها
در میوه ها و سبزیجات، رنگ بنفش معمولا نشانه ای از مواد مغذی به نام آنتوسیانین ها است. مانند سایر مواد مغذی، بدن شما برای کار کردن به آنها نیازی ندارد ؛ اما آنها به محافظت از سلول های شما کمک می کنند تا از آسیب هایی که می توانند به بیماری منجر شوند ، […]

خواص میوه و سبزیجات بنفش رنگ دارای آنتوسیانین ها

در میوه ها و سبزیجات، رنگ بنفش معمولا نشانه ای از مواد مغذی به نام آنتوسیانین ها است. مانند سایر مواد مغذی، بدن شما برای کار کردن به آنها نیازی ندارد ؛ اما آنها به محافظت از سلول های شما کمک می کنند تا از آسیب هایی که می توانند به بیماری منجر شوند ، […]
خواص میوه و سبزیجات بنفش رنگ دارای آنتوسیانین ها

Tags: