خوابگردی و روش های درمان آن

خوابگردی و روش های درمان آن
خوابگردی بیشتر در ساعات اولیه ای که شما خوابیده اید به وجود می آید. خوابگردی مشکلی است که 10 تا 30 درصد کودکان به آن مبتلا می شوند. مشکل خوابگردی در افراد بزرگسال زیاد شایع نیست و حدود 1 تا 7 درصد بزرگسالان به این مشکل مبتلا می شوند. این اختلال در پسران شایع تر […]

خوابگردی و روش های درمان آن

خوابگردی بیشتر در ساعات اولیه ای که شما خوابیده اید به وجود می آید. خوابگردی مشکلی است که 10 تا 30 درصد کودکان به آن مبتلا می شوند. مشکل خوابگردی در افراد بزرگسال زیاد شایع نیست و حدود 1 تا 7 درصد بزرگسالان به این مشکل مبتلا می شوند. این اختلال در پسران شایع تر […]
خوابگردی و روش های درمان آن

Tags: