خطر ایجاد لخته خون با تماشای زیاد تلویزیون

خطر ایجاد لخته خون با تماشای زیاد تلویزیون
برخی از ماها عادت داریم که بیش از حد به تماشای تلویزیون بپردازیم که یکی از تفریحات ما هم در تعطیلات به حساب می آید. ولی تماشای بیش از حد تلویزیون باعث ایجاد لخته شدن خون می شود. در این مقاله از دکتر سلام به مضرات تماشای بیش از حد تلویزیون پرداخته ایم. توصیه می […]

خطر ایجاد لخته خون با تماشای زیاد تلویزیون

برخی از ماها عادت داریم که بیش از حد به تماشای تلویزیون بپردازیم که یکی از تفریحات ما هم در تعطیلات به حساب می آید. ولی تماشای بیش از حد تلویزیون باعث ایجاد لخته شدن خون می شود. در این مقاله از دکتر سلام به مضرات تماشای بیش از حد تلویزیون پرداخته ایم. توصیه می […]
خطر ایجاد لخته خون با تماشای زیاد تلویزیون

Tags: