خطرات استفاده از لنز تماسی

خطرات استفاده از لنز تماسی
برخی از بانوان در سالن های زیبایی اقدام به اجاره کردن لنزهای آرایشی می کنند. این اقدام عوارض جبران ناپذیری برای سلامت بینایی دربردارد. لنزهای تماسی باعث ایجاد عفونت های چشمی خواهند شد. دکتر محمود جباروند توضیحات ویژه ای دراین زمینه ارائه داده اند که در ادامه خواهید خواند. رئیس انجمن چشم پزشکی ایران نسبت به […]

خطرات استفاده از لنز تماسی

برخی از بانوان در سالن های زیبایی اقدام به اجاره کردن لنزهای آرایشی می کنند. این اقدام عوارض جبران ناپذیری برای سلامت بینایی دربردارد. لنزهای تماسی باعث ایجاد عفونت های چشمی خواهند شد. دکتر محمود جباروند توضیحات ویژه ای دراین زمینه ارائه داده اند که در ادامه خواهید خواند. رئیس انجمن چشم پزشکی ایران نسبت به […]
خطرات استفاده از لنز تماسی

Tags: