خطای ادراک

گاهی بر پایه عادت و تجربه های گذشته نه بر اساس مشاهده قاطع، اتفاق می افتد که در ادراک ما خطا یا لغزشی به وجود آید. در روان شناسی این گونه لغزشها را خطای ادراک می نامند. در واقع زمانی که میان آنچه ادراک می گردد و حقیقت واقع  اختلاف فاحشی پیدا شود خطای ادراک […]

تلگرام

شهرداری

Tags: