حمایت‌های روانی پس از حادثه

حمایت‌های روانی پس از حادثه
  برخی اوقات حوادثی مانند وقوع زمین لرزه باعث نابودی ساختمان ها و مرگ و میر انسان ها می شود و بازماندگان این حوادث پس از زلزله نیاز به حمایت روانی و مددکاری اجتماعی به منظور تسکین درد و بازیابی سلامت فکری دارند. یکی از موضوعات مهم در جامعه ما؛ بحث حمایت‌های روانی پس از […]

حمایت‌های روانی پس از حادثه

  برخی اوقات حوادثی مانند وقوع زمین لرزه باعث نابودی ساختمان ها و مرگ و میر انسان ها می شود و بازماندگان این حوادث پس از زلزله نیاز به حمایت روانی و مددکاری اجتماعی به منظور تسکین درد و بازیابی سلامت فکری دارند. یکی از موضوعات مهم در جامعه ما؛ بحث حمایت‌های روانی پس از […]
حمایت‌های روانی پس از حادثه

Tags: