جوانه بروکلی : یکی از غذاهای برتر در مبارزه با سرطان

جوانه بروکلی : یکی از غذاهای برتر در مبارزه با سرطان
گاهی اوقات تغییر دهنده های قدرتمند جهان در بسته های کوچک قرار می گیرند. باور بکنید یا نه ؛ این مسئله برای جوانه کلم بروکلی بسیار صدق می کند. تا قبل از دو دهه اخیر، به جوانه های سبزیجات توجه کم و یا هیچ توجهی از نظر تغذیه ایی داده نمی شد. اما، یک مقاله […]

جوانه بروکلی : یکی از غذاهای برتر در مبارزه با سرطان

گاهی اوقات تغییر دهنده های قدرتمند جهان در بسته های کوچک قرار می گیرند. باور بکنید یا نه ؛ این مسئله برای جوانه کلم بروکلی بسیار صدق می کند. تا قبل از دو دهه اخیر، به جوانه های سبزیجات توجه کم و یا هیچ توجهی از نظر تغذیه ایی داده نمی شد. اما، یک مقاله […]
جوانه بروکلی : یکی از غذاهای برتر در مبارزه با سرطان

Tags: