توجه و ادراک

در زندگی روازنه ما عوامل و محرکهای فراوانی وجود دارند که هر یک به نحوی و با اختلاف کم و بیش زیادی توجه ما را به خود جلب می کنند. زیرا ممکن نیست بتوان در یک زمان به محرکهای مختلف یکسان توجه نمود. همچنین گاهی اتفاق می افتد که ادراک شیئی یا موقعیتی زود و […]

آهنگ جدید

ابزار رسانه

Tags: