تنهایی : قاتلی بی رحم ! چه کاری انجام دهیم تا تنها نباشیم؟

تنهایی : قاتلی بی رحم ! چه کاری انجام دهیم تا تنها نباشیم؟
طبق یک مقاله منتشر شده توسط انجمن روانشناسی آمریکا در واشنگتن دی سی در سال 2017 ؛ تنهایی شاید بیشتر از معضل چاقی برای سلامت ما خطرساز باشد. در همین لحظه بسیاری از افراد در کشور های مختلف نظیر کشور خودمان ” ایران ” ، احساس تنهایی می کنند و با معضل “ اپیدمی تنهایی […]

تنهایی : قاتلی بی رحم ! چه کاری انجام دهیم تا تنها نباشیم؟

طبق یک مقاله منتشر شده توسط انجمن روانشناسی آمریکا در واشنگتن دی سی در سال 2017 ؛ تنهایی شاید بیشتر از معضل چاقی برای سلامت ما خطرساز باشد. در همین لحظه بسیاری از افراد در کشور های مختلف نظیر کشور خودمان ” ایران ” ، احساس تنهایی می کنند و با معضل “ اپیدمی تنهایی […]
تنهایی : قاتلی بی رحم ! چه کاری انجام دهیم تا تنها نباشیم؟

Tags: