تقویت حافظه از روش خواندن مطالب با صدای بلند

تقویت حافظه از روش خواندن مطالب با صدای بلند
بر اساس مطالعات جدیدی که توسط محققان کانادایی برای تقویت حافظه صورت گرفته است، متوجه این موضوع شده اند که خواندن مطالب با صدای بلند روشی موثر برای به خاطر سپردن مطالب می باشد. همچنین ورزش کردن منظم باعث بهبود حافظه می شود. محققان کانادایی از ۹۵ فرد خواستند تا اطلاعات نوشته شده را به […]

تقویت حافظه از روش خواندن مطالب با صدای بلند

بر اساس مطالعات جدیدی که توسط محققان کانادایی برای تقویت حافظه صورت گرفته است، متوجه این موضوع شده اند که خواندن مطالب با صدای بلند روشی موثر برای به خاطر سپردن مطالب می باشد. همچنین ورزش کردن منظم باعث بهبود حافظه می شود. محققان کانادایی از ۹۵ فرد خواستند تا اطلاعات نوشته شده را به […]
تقویت حافظه از روش خواندن مطالب با صدای بلند

Tags: