تغییرات روحی نوجوانان با وسایل هوشمند

تغییرات روحی نوجوانان با وسایل هوشمند
اگر فرزند نوجوانی دارید و نگران مشکلات روحی و افسرده شدن وی هستید بهتر است ابزار الکترونیکی و دیجیتالی هوشمند را از وی دور کرده و وی را به فعالیت فیزیکی تشویق کنید. تازه ترین مطالعات در این زمینه خبر از غمگین شدن نوجوانان به خاطر استفاده از ابزار هوشمند میدهد. بررسی‌های نشان می‌دهد استفاده […]

تغییرات روحی نوجوانان با وسایل هوشمند

اگر فرزند نوجوانی دارید و نگران مشکلات روحی و افسرده شدن وی هستید بهتر است ابزار الکترونیکی و دیجیتالی هوشمند را از وی دور کرده و وی را به فعالیت فیزیکی تشویق کنید. تازه ترین مطالعات در این زمینه خبر از غمگین شدن نوجوانان به خاطر استفاده از ابزار هوشمند میدهد. بررسی‌های نشان می‌دهد استفاده […]
تغییرات روحی نوجوانان با وسایل هوشمند

Tags: