تصورات نادرست زنان باردار

تصورات نادرست زنان باردار
برخی افراد باورهای نادرست و اشتباهی در مورد دوران بارداری دارند و با این باورها باعث آسیب رساندن به جنین و همچنین سلامت آن ها می شوند. در این بخش به هفت مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد. به عنوان مثال یک مادر باردار تصور میکند که باید به جای دونفر غذا بخورد یا […]

تصورات نادرست زنان باردار

برخی افراد باورهای نادرست و اشتباهی در مورد دوران بارداری دارند و با این باورها باعث آسیب رساندن به جنین و همچنین سلامت آن ها می شوند. در این بخش به هفت مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد. به عنوان مثال یک مادر باردار تصور میکند که باید به جای دونفر غذا بخورد یا […]
تصورات نادرست زنان باردار

Tags: