بعد از یک حمله IBD چه چیزهایی می توانیم بخوریم؟

بعد از یک حمله IBD چه چیزهایی می توانیم بخوریم؟
هر دو کولیت اولسراتیو و بیماری کرون اغلب شامل اسهال شدید، درد شکم، خستگی و کاهش وزن هستند. تغذیه در این بیماری نقش زیادی دارد و دراین مقاله تلاش شده است تا مواد غذایی را که بعد از این علائم شدید، نقش مثبتی دارند، به شما معرفی شود؛ این مواد غذایی به ترتیب برای مصرف […]

بعد از یک حمله IBD چه چیزهایی می توانیم بخوریم؟

هر دو کولیت اولسراتیو و بیماری کرون اغلب شامل اسهال شدید، درد شکم، خستگی و کاهش وزن هستند. تغذیه در این بیماری نقش زیادی دارد و دراین مقاله تلاش شده است تا مواد غذایی را که بعد از این علائم شدید، نقش مثبتی دارند، به شما معرفی شود؛ این مواد غذایی به ترتیب برای مصرف […]
بعد از یک حمله IBD چه چیزهایی می توانیم بخوریم؟

Tags: